THE GRAND CINEMA

日期/時間20/9 (三)21/9 (四)22/9 (五)23/9 (六)24/9 (日)
12:30pm一個快樂的傳說耳邊瘋
3:00pm西西里離奇綁架
小學雞起革命
(2:30pm)
5:45pm真情有限耆純愛只是傳說
(4:45pm)
7:30pm西西里離奇綁架
一個快樂的傳說耳邊瘋狼心性教慾
(8:00pm)
幸運是她
(7:15pm)
9:30pm狼心性教慾
(10:15pm)
幸運是她
(10:00pm)
純愛只是傳說
小學雞起革命
(9:45pm)
真情有限耆

所有影片附有中英文字幕                                   導演將出席與觀眾會面                                   III 級